UTMANINGAR - TA DIN UTVECKLING TILL EN HELT NY NIVÅ

GULD – Platsförlagd utmaning 
De allra bästa utmaningarna sker på plats och i dialog. Sätt ihop en grupp av medarbetare eller entreprenörer, konstruktörer och besiktningsingenjörer som ni har ett samarbete med och få en gemensam bild och en riktigt vass utmaning!

SILVER – Livesänd distansutmaning
Har du svårt att flytta på dig? Har ditt företag geografiskt spridda enheter? En livesänd distansutmaning ger dig möjligheten till kunskapsutveckling och webbdialog direkt från ditt eget skrivbord. 

BRONS – Webbaserad självstudieutmaning
Vill du styra fritt över tiden för din kompetensutveckling? På egen hand och i din egen takt tar du dig an olika förinspelade utmaningsblock. 
KOMMER SNART!

Potentialutjämning
Grund: 1 dag
Fördjupning: 2-4 h/block
Litteratur: Digital som skickas ut innan utmaningstillfället

Få områden är så omdiskuterade som potentialutjämning och ses som ett komplext och diffust område enligt många. Den här utmaningen ger dig verktygen för att reda ut potentialutjämningens när, var och hur. Diskussioner leder fram till hur du på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt uppnår såväl person- som funktionssäkerhet för din anläggning. Vad ska potentialutjämnas? Vilken färg ska ledaren ha? Hur är det med armeringen i bottenplattan? Vad är en främmande ledande del? Hur gör jag när rambeskrivningen är bristfällig och vad gäller egentligen för maskiner? 

Elinstallationer i lågspänningsanläggningar
Grund: 1 dag
Fördjupning: 2 dagar
Litteratur: SEK HB 444 samt SS 437 01 02

Den senaste utgåvan av SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna (SEK HB 444)  innehåller bland annat utökade krav på frånkopplingstider och användning av jordfelsbrytare, men även helt nya avsnitt så som medicinska utrymmen och laddning av elfordon. Ytterligare en viktig aspekt är förtydligande av regler kring skyddsutjämning. Även den så kallade Installationsstandarden SS 437 01 02 har genomgått en revidering och kompletterar Elinstallationsreglerna med ytterligare uppgifter som har betydelse i samband med bland annat projektering.

SS 437 01 02, den så kallade installationsstandarden, är avsedd att användas vid projektering så att ställda krav blir beaktade på ett tidigt stadium. Standarden kompletterar Elinstallationsreglerna genom att ange fordringar för anslutning av servis för el och telekommunikation samt mätsystem och belastningsobjekt i installationer som är anslutna till eller avsedda att anslutas till elnät för lågspänning. 

Elsäkerhet vid arbete
Grund: 1 dag
Repetition: 1 dag
Kurslitteratur: SEK HB 446

För att kunna utföra ett säkert elarbete är det nödvändigt att ha kunskaper om de krav som den här standarden fastställer. Genom att använda den kan du dessutom säkerställa att du följer de säkerhetskrav som arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverket föreskriver när det gäller arbete som utförs på platser där elektrisk fara föreligger.